แถลงการณ์สมาคมการค้ากุ้งก้ามแดง

แถลงการณ์สมาคมการค้ากุ้งก้ามแดง เรื่อง ขอแสดงความเสียใจและร่วมหาแนวทางเยียวยา เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงที่ประสบอุทกภัยภาคอีสาน

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัย ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อันเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุเซินกานั้น

แถลงการณ์สมาคมการค้ากุ้งก้ามแดง เรื่อง ขอแสดงความเสียใจและร่วมหาแนวทางเยียวยา เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงที่ประสบอุทกภัยภาคอีสาน
แถลงการณ์สมาคมการค้ากุ้งก้ามแดง เรื่อง ขอแสดงความเสียใจและร่วมหาแนวทางเยียวยา เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงที่ประสบอุทกภัยภาคอีสาน

พบว่าได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของกุ้งเกิดภาวะน็อคน้้าจากการที่มีน้้าฝนไหลลงสู่บ่อเพาะเลี้ยงปริมาณมาก หรือ ปัญหาของน้้าท่วมบ่อเพาะเลี้ยงจนเป็นเหตุให้กุ้งก้ามแดงหลุดรอดออกไปจากฟาร์มเพาะเลี้ยง ซึ่งสมาคมการค้ากุ้งก้ามแดงถือว่าปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่สมาคมฯและเกษตรกรฯควรร่วมมือกันในการจัดการหาแนวทางแก้ไข เยียวยา รวมทั้งป้องกันการเกิดปัญหาซ้้าในอนาคต ดังนั้นในฐานะที่สมาคมการค้ากุ้งก้ามแดงเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก้าไร และมีแนวคิดส่งเสริมช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง จึงขอออกแถลงการณ์นี้แสดงความเสียใจมายังพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย

อนึ่ง เพื่อเป็นการหาแนวทางช่วยเหลือหรือเยียวยาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงในภาคอีสาน ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ สมาคมการค้ากุ้งก้ามแดงจึงขอความร่วมมือเกษตรกรฯที่ได้ขึ้นทะเบียน การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง ตามประกาศของกรมประมงไว้แล้วกรุณาดำเนินการแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้มายังสมาคมฯ
1. ชื่อผู้ครอบครอง ดูแล เพาะเลี้ยง
2. ชื่อฟาร์ม สถานที่ เพาะเลี้ยง (หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด)
3. ภาพถ่ายที่ได้รับความเสียหายของฟาร์ม
4. สายพันธุ์กุ้ง และจานวนที่ได้ขึ้นทะเบียนแจ้งไว้กับประมงท้องที่ตามที่ตั้งของฟาร์ม
5. สายพันธุ์กุ้ง และจานวนที่ได้หลุดรอดออกไป ตาย หรือได้รับความเสียหายจากปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้
โดยให้เกษตรกรฯแจ้งข้อมูลดังกล่าวนี้ไปยังเฟสบุคของสมาคม ชื่อเพจสมาคมการค้ากุ้งก้ามแดงโดยส่งข้อมูลเข้าทางช่องแชท (inbox) ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560เพื่อสมาคมฯจักได้น้าข้อมูลไปเข้าสู่การระดมความคิด เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือหรือเยียวยาต่อไป

(นายประทีป มายิ้ม)

นายกสมาคมการค้ากุ้งก้ามแดง

31 กรกฎาคม 2560