เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2560 ผู้สื่อข่าว “เกษตรก้าวไกล” ได้ลงพื้นที่ ไปดูงานโครงการเกษตรแปลงใหญ่มันสำปะหลัง และดูกระบวนการผลิตมันสำปะหลัง ด้วยระบบลดต้นทุนการผลิตอย่างยั่งยืน ณ ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี

คุณทิพาเอ โปร่งแสง ประธานกลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี เล่าให้ฟังว่า แปลงใหญ่เกิดจากความเข้มแข็งของเกษตรกรในพื้นที่หนองม่วง มีการพูดคุยปรึกษาถึงปัญหาด้านการเกษตรกันอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แต่หลังจากมีการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ ทำให้เกษตรกรมีการปรับทัศคติในการทำเกษตรในทางที่ดีขึ้น

คุณทิพาเอ โปร่งแสง ประธานกลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลัง
คุณทิพาเอ โปร่งแสง ประธานกลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลัง

ปัจจุบันสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ มีความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มกัน มีการนำระบบน้ำหยดมาใช้ในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง พร้อมกับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ทำให้เกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ยที่สูงขึ้นจากเดิม 1-2 เท่า จากเดิม 4 ตัน/1ไร่ แต่ถ้าใช้ระบบน้ำหยดจะขยับมาที่ 8ตัน/1ไร่ และถ้าหากใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ก็จะทำให้ผลผลิตที่สูงขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 10-12.5 ตัน/1 ไร่ จึงทำให้ขณะนี้เกษตรกรสามารถผลิตมันสำปะหลังที่ได้ทั้งคุณภาพและปริมาณ ผลผลิตที่สูงขึ้น

 

แปลงเรียนรู้ การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพืุอลดต้นทุนการผลิต ปี 2560

“จุดเริ่มต้นของการนำระบบน้ำหยดมาใช้ ถึงแม้ว่าต้นทุนจะสูงมากกว่าผลผลิต แต่ที่ ต.ดงดินแดง ได้ทำธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ บ้านหน่วยประคอง ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญในการจัดทำแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของเกษตรกรในชุมชน จึงทำให้เกษตรกรในพื้นที่นี้มีความได้เปรียบพื้นที่ในเรื่องของแหล่งทุน ส่งผลให้การพัฒนาอาชีพมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น ประกอบกับสมาชิกกลุ่มเน้นการผลิตมันสำปะหลังตามนโยบายรัฐ “รวมกันปลูก รวมกันซื้อ รวมกันขาย” จึงทำให้สามารถซื้อปัจจัยการผลิตอื่นๆได้ในราคาที่ถูก เช่น ปุ๋ยเคมี ทางกลุ่มจะรวมกันซื้อ แม่ปุ๋ยมาใส่ในแปลงมันสำปะหลัง ตามค่าวิเคราะห์ดิน ทำให้มีต้นทุนดินที่น้อยลง”

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำต.ดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำต.ดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
จุดเด่นของแปลงใหญ่มันสำปะหลังของตำบลดงดินแดงมี 11 ข้อ

1. มีการใช้พันธุ์ดี เหมาะสมกับสภาพดิน ได้แก่ พันธุ์ระยอง

2. มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง อัตรา 300กก./ไร่

3. ผลิตฮอร์โมนไข่เพื่อช่วยในการเพิ่มผลผลิต

4. มีการใช้ปุ๋ยลดลง

5. ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพิ่มมากขึ้น

6. มีการไถระเบิดดินดาน

7. มีการใช้ระบบน้ำหยด

8. มีการใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ำ

9. ใช้เครื่องขุดมันสำปะหลังเพื่อลดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าแรง

10. มีการรวมกลุ่มการซื้อท่อนพันธุ์เพื่อต่อรองราคาให้ลดลง

11. มีการรวมกลุ่มการขายและมีการทำ MOU ร่วมกับบริษัทผลิตเอทธานอล (บ.ทรัพย์ทิพย์) เพื่อรวมผลผลิตส่งขายในปริมาณที่ บ. กำหนดมีตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอน

แปลงเรียนรู้ การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิต ปี 2560
แปลงเรียนรู้ การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิต ปี 2560

“นอกจากเกษตรกรแปลงใหญ่มันสำปะหลังจะได้ทดลองใช้ระบบน้ำหยด และใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินแล้วก็ได้ทำให้ผลิตดีขึ้นเรื่อยๆ จึงมีความหวังในปีต่อๆไป ว่าจะยังตั้งเป้าหมายในการดำเนินงาน เมื่อปี 2559 ต้นทุนเดิมที่ได้ 6,375 บาท/ไร่ ลดเหลือ 5,100 บาท/ไร่  ผลผลิตเดิมที่ได้จาก 4 ตัน/ไร่ เพิ่มเป็น 6 ตัน/ไร่ ด้านวิธีพัฒนาคุณภาพผลผลิตคือ ทางกลุ่มจะใช้พันธุ์ดี เช่น ระยอง 5, ระยอง 72 แต่ภายในปี 2560 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ยังคาดหวังว่าในปีต่อๆไปจะเพิ่มผลผลิตให้เป็น 10 ตัน/ไร่ ” ประธานกลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.ดงดินแดง กล่าวในที่สุด