เริ่มแล้ว! ประกวด “ผลงานประดิษฐ์คิดค้น” ประจำปี 2561...เผยสาขาเกษตรเข้าชิงเพียบ!
“ผลงานประดิษฐ์คิดค้น” ประจำปี 2561...เผยสาขาเกษตรเข้าชิงเพียบ!

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กล่าวว่าการจัดงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ “รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น” เป็นกิจกรรมที่ วช. จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเปิดเวทีให้นักประดิษฐ์ได้แสดงศักยภาพด้านการประดิษฐ์คิดค้น และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน และเกิดความร่วมมือในการพัฒนาต่อยอดผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ซึ่งในปีนี้ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 1 อาคาร วช.1 และบริเวณโถงกิจกรรม 1 อาคาร วช. 4 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ถนนพหลโยธิน มีผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น 142 ผลงาน ใน 8 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย สาขาสังคมวิทยา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ และสาขาการศึกษา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นจะได้รับเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตรเกียรติคุณแก่ผู้ประดิษฐ์คิดค้นในทุกสาขาวิชาการ ทั้งหมด 8 ด้าน ซึ่งในแต่ละด้านแบ่งออกเป็นรางวัลต่าง ๆ คือ รางวัลระดับดีเด่น 1 รางวัล ๆ ละ 500,000 บาท รางวัลระดับดีมาก 1 รางวัล ๆ ละ 250,000 บาท รางวัลระดับดี 1 รางวัล ๆ ละ 150,000 บาท รางวัลประกาศเกียรติคุณ 2 รางวัล ๆ ละ 100,000 บาท

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ขณะฟังบรรยายผลงานประดิษฐ์คิดค้นของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ขณะฟังบรรยายผลงานประดิษฐ์คิดค้นของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

“วช.หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ อันเป็นรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จะเป็นอีกหนึ่งเวที ที่จะช่วยส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัยและนักประดิษฐ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติ และสนับสนุนนักวิจัย นักประดิษฐ์ในการพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มีความมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนการพัฒนาประเทศด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ สามารถนำไปสู่ประเทศไทย 4.0” เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กล่าว

หนึ่งในผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ผู้เข้าร่วมส่งเข้าประกวด
หนึ่งในผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ผู้เข้าร่วมส่งเข้าประกวด

สำหรับผลงานเด่นๆ ประกอบด้วย การพัฒนาผงคาร์โบไฮเดรตจากข้าวเจ้าไทยให้เป็นวัสดุทางการแพทย์คล้ายดินสำหรับอุดห้ามเลือดที่กระดูกมนุษย์ ปืนตรวจวัดการปนเปื้อนสารฟอร์มาลีนในอาหารแบบพกพาได้ การพัฒนาเกมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฟื้นฟู ทวารเทียมจากยางพารา นาฬิกาจับเวลาขณะปั๊มหัวใจ เครื่องตรวจเชื้อมาลาเรียที่มีความไวสูงเพื่อค้นหาผู้ที่ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการของโรค อุ่นรักจากรังนอน กล่องเก็บถุงนมแม่แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช ซีรั่มเมือกเห็ดนาโน เครื่องขัดล้างเมล็ดในการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อจำหน่าย เครื่องต้นแบบคัดแยกเปลือกไข่และเยื่อหุ้มไข่ ถนนยางพาราดินซีเมนต์ เครื่องปลูกมันสำปะหลังชุมชนและชิ้นส่วนอุปกรณ์เสียบท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง บรรจุภัณฑ์บรรจุอาหารจากใบทองกวาว ชุดอุปกรณ์รับประทานข้าวเหนียว อาหารเชื่อมโลก น้ำมันรำข้าวชนิดที่มีสารแกมม่าออไรชานอล 18,000 พีพีเอ็ม เพื่อเสริมศักยภาพการรักษามะเร็ง พื้นลู่ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์จากยางธรรมชาติ ฯลฯ

บรรยากาศภายในงานประกวด “ผลงานประดิษฐ์คิดค้น” ประจำปี 2561
บรรยากาศภายในงานประกวด “ผลงานประดิษฐ์คิดค้น” ประจำปี 2561
บรรยากาศผู้เข้าร่วมประกวด “ผลงานประดิษฐ์คิดค้น” ประจำปี 2561
บรรยากาศผู้เข้าร่วมประกวด “ผลงานประดิษฐ์คิดค้น” ประจำปี 2561

อนึ่ง ผลการประกวด จะใช้ระยะเวลาพิจารณา 2 เดือน ประกาศผลวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ไบเทคบางนา โดยผู้ที่ได้รับรางวัล วช.จะประกาศให้ทราบต่อไป