เกษตรฯ เปิด 15 แผนงานหลัก ขับเคลื่อนภาคเกษตรปี 61 พร้อมก้าวสู่เกษตร 4.0
พล.อ. ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมวิชาการเกษตร สนองนโยบายกระทรวงเกษตรฯ เร่งขับเคลื่อนนวัตกรรมงานวิจัยพัฒนาพืช และเทคโนโลยี แบบครบวงจร พร้อมก้าวสู่เกษตร 4.0

พล.อ. ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ในปี 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน โดยเปรียบพื้นที่หรือทรัพยากรของประเทศที่มีจำกัดจำนวน 149 ล้านไร่เป็นกระดาษ A4 โดยพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการงานสู่ 13 นโยบายหลัก นำนวัตกรรมเทคโนโลยีและองค์ความรู้เข้ามาช่วยขับเคลื่อนเพื่อไปสู่เป้าหมายปลายทาง คือ คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น รายได้เพิ่มขึ้น หนี้สินลดลง และมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรสร้างรายได้หลักให้ประเทศ

พล.อ. ประสาท สุขเกษตร และคณะร่วมถ่ายรูปในงานประชุมสัมมนา Year End Conference ประจำปี 2560
พล.อ. ประสาท สุขเกษตร และคณะร่วมถ่ายรูปในงานประชุมสัมมนา Year End Conference ประจำปี 2560

สำหรับในปี 2561 กระทรวงเกษตรฯ ได้กำหนดแผนบูรณาการแผนงานโครงการสำคัญที่จะดำเนินการให้เห็นผลชัดเจนมากขึ้น 15 แผนงานหลัก ได้แก่

 1. การบริหารจัดการน้ำ
 2. เกษตรแปลงใหญ่
 3. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
 4. การบริหารพื้นที่เกษตรโดย Agri map
 5. การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
 6. พัฒนาสถาบันเกษตรกรในรูปแบบประชารัฐ
 7. ธนาคารสินค้าเกษตร
 8. เกษตรอินทรีย์
 9. เกษตรทฤษฏีใหม่
 10. การแก้ปัญหาประมงไอยูยู
 11. พัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
 12. การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และการใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงาน
 13. ตลาดสินค้าเกษตร
 14. การพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
 15. การจัดการหนี้สินสมาชิกสหกรณ์

โดยทั้ง 15 แผนงานจะมีหน่วยงานหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานร่วมกัน และมีการประเมินผลความสำเร็จในแต่ละช่วงเวลาโครงการ

พล.อ. ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พล.อ. ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า นอกจากนี้ในปี 2561 กระทรวงเกษตรฯ ยังได้กำหนดให้เป็นปีแห่งการยกระดับคนและการบริหารจัดการมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่เกษตร 4.0 โดยมีเป้าหมายบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี Demand และ Supply สมดุล มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นทั้งด้านคุณภาพ ราคา และจำนวนผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ดังนั้นในฐานะที่กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานวิจัยหลักของกระทรวงเกษตรฯ ถ้าจะให้บรรลุเป้าหมายสู่เกษตร 4.0 ต้องทำงานวิจัยและพัฒนาด้านพืชในลักษณะกระบวนการผลิตแบบครบวงจรตลอด Supply Chain เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม องค์ความรู้ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการ (Smart Production) และอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องพัฒนาคือนักวิจัย ซึ่งจะต้องพัฒนาตนเองเป็นนักคิด นักสร้างสรรค์ ที่รอบรู้ปราดเปรื่องโดยเฉพาะต้องเป็น Smart Researcher รวมทั้งต้องมี Marketing Mind เพื่อสร้างผลงานวิจัยและขับเคลื่อนผลงานโดยมุ่งเน้นมูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ทั้งคุณภาพ ราคา และจำนวนผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปโดยใช้วิทยาการการผลิตการเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้เพิ่ม เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมหรือชุมชนให้นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

พล.อ. ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเปิดงานประชุมสัมมนา Year End Conference ประจำปี 2560
พล.อ. ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเปิดงานประชุมสัมมนา Year End Conference ประจำปี 2560

ทั้งนี้ งานวิจัยและพัฒนาปี 2561- 2564 กรมวิชาการเกษตรภายใต้ Smart Agricultural Curve มี19 โครงการ ได้แก่ การวิจัยและพัฒนาด้านพันธุ์และเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยผลิตพันธุ์พืชใหม่ที่ให้ผลผลิตสูงมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ พัฒนาระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูงเขาหัวโล้นภูทับเบิก และเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

วิจัยเทคโนโลยีการจัดการดิน ปุ๋ย น้ำ อย่างเหมาะสมตามสมรรถนะของดิน เกษตรอินทรีย์ วิจัยและพัฒนาพืชท้องถิ่น วิจัยและพัฒนาเกษตรเฉพาะพื้นที่เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ วิจัยเทคโนโลยีด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์/หน่อพันธุ์พืชตามมาตรฐาน เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ วิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศสู่เกษตรดิจิทัล Climate Change วิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าพืช มาตรการสุขอนามัยพืชตามมาตรฐานสากล การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดการใช้สารเคมี วิจัยและพัฒนายางตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง และวิจัยและพัฒนาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช

พล.อ. ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน
พล.อ. ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน

 “การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในปี 2561 ตามนโยบายดังกล่าว จะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาการเกษตรเร่งเครื่องสู่เกษตร 4.0 อย่างต่อเนื่องในปี 2562-2564 ตามแผนขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve สอดรับกับยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาการเกษตร ระยะ 5 ปี เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเพิ่มรายได้เฉลี่ยของเกษตรกรถึง 390,000 บาท/คน/ปี เป็น Smart Farmer และ GDP ภาคเกษตรต้องเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 3% ต่อปี ตาม Roadmap ที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนแบบประชารัฐที่จะทำให้ภาคเกษตรไทยเกิดการพัฒนาไปสู่เป้าหมายต่อไป” เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าว