โชว์ผลผลิตกล้วยกวนได้ปริมาณมากขึ้น
โชว์ผลผลิตกล้วยกวนได้ปริมาณมากขึ้น

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า จากการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติในโครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา ได้รับความอนุเคราะห์จากทางรัฐมนตรีส่งนักวิจัยเข้ามาช่วยหลายเรื่อง และได้ผลดียิ่ง หน่วยงานหลักของกระทรวงวิทย์ฯ คือสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)(สสนก.) ที่มุ่งเรื่องการจัดการน้ำ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) ที่มุ่งเรื่องการนำงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปพัฒนาการผลิต การแปรรูป

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ดูผลสำเร็จเกษตรกรในการใช้นวัตกรรม
นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ดูผลสำเร็จเกษตรกรในการใช้นวัตกรรม

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) รวมทั้งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ในปีงบประมาณ 2561 จะมีการร่วมมือกันทำงานอย่างต่อเนื่อง และจะขยายผลให้ครอบคลุมไปถึงการผลิตในสาขาต่างๆ ทั้งพืชและปศุสัตว์ โดยเน้นการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม

โดยในการปฏิบัติงาน นายเสน่ห์ วิชัยวงษ์ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้เปิดเผยว่า เมื่อปี 2560 สภาเกษตรกรฯได้ร่วมกับ สสนก.จัดตั้งศูนย์น้ำใน 20 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ซึ่งสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านน้ำและสภาพภูมิอากาศถึงเกษตรกรในระดับหมู่บ้านซึ่งมีประโยชน์ในการวางแผนการผลิตได้ดี สำหรับด้านงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้ร่วมมือกับ วว.ดำเนินการใน 3 กิจกรรม คือ เกษตรกรไฮเทค,การสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร,และสร้างชุมชนเกษตรนวัตกรรม

ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจในการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจในการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

ผลงานที่เห็นเด่นชัด คือ การพัฒนาให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านโนนใน อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ลดต้นทุนการแปรรูปกล้วย โดยใช้เตาชีวมวลประสิทธิภาพสูงทดแทนการใช้แก๊สหุงต้ม จนสามารถผลิตกล้วยกวนได้ปริมาณมากขึ้น จากเดิมวันละ 3 กระทะ เพิ่มเป็นวันละ 8 กระทะ และสามารถลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงลงได้เป็นจำนวนเงิน 7,200 บาทต่อเดือน คิดเป็นต้นทุนลดลงร้อยละ 65 จนข่าวความสำเร็จนี้ได้กระจายไปในชุมชน เกิดความต้องการพัฒนาในกลุ่มอื่น  ซึ่งในปี 2561 จะได้ร่วมมือกับ วว. ในการขยายผลโดยให้เกษตรกรเรียนรู้แล้วไปดำเนินการสร้างเตาด้วยต้นทุน 12,100 บาท เช่น การเผาเซรามิคที่ จ.ลำปาง รวมถึงการนำถ่านไผ่มาใช้ในเตาดังกล่าว ส่วนภาคใต้ใช้เพื่อการทำยางแผ่น นอกจากนั้นในปี 2561 ได้ตั้งเป้าหมายร่วมกับ วว. ในการสร้างเกษตรกรไฮเทค 100,000 ราย การสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 15,000 ราย สร้างชุมชนเกษตรนวัตกรรม 235 ชุมชน และจับคู่พัฒนา โดยมีตัวอย่างเป้าหมายเช่น ใช้รูปแบบโรงอบมันเส้นสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์ของกรมพลังงานเพื่อการแปรรูปมันเส้นสะอาดเพิ่มมูลค่าผลผลิต ของสหกรณ์การเกษตรอุตสาหกรรมมันสำปะหลังวังสามหมอ จำกัด จ.อุดรธานี,การปลูกและแปรรูปมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออกของสหกรณ์การเกษตรกุดหมากไฟ จำกัด จ.อุดรธานี เป็นต้น

โชว์ผลผลิตกล้วยกวนได้ปริมาณมากขึ้น
โชว์ผลผลิตกล้วยกวนได้ปริมาณมากขึ้น