“เกษตรแฟร์ไม่ได้มีแค่มะขามหวาน” งานใหญ่แห่งปีของคนเกษตรมาถึงอีกแล้ว
แถลงข่าว "เกษตรแห่งชาติ" (เกษตรแฟร์ ปี 2561) โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผนึกกำลังกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดแถลงข่าวเมื่อ 19 มกราคม ที่ผ่านมา

แถลงข่าวกันไปแล้ว “งานเกษตรแฟร์ประจำปี 2561” ซึ่งในปีนี้นั้นได้ร่วมจัดกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงกลายเป็นงาน “เกษตรแห่งชาติ” คือยิ่งใหญ่กำลังสอง โดยเฉพาะในแง่ของสาระความรู้แน่นปึ๊ก คึกคักอย่างแน่นอน!

ร่วมกับแถลงข่าว เกษตรแห่งชาติ (เกษตรแฟร์ ปี 2561)
ร่วมกันแถลงข่าว-เกษตรแห่งชาติ (เกษตรแฟร์ 2561) …(จากซ้าย) ผศ.รัชด ชมภูนิช รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น.สพ.ธนิตย์ อเนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายวราวุธ ชูธรรมธัช รองอธิบดี กรมวิชาการเกษตร

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ(เกษตรแฟร์) ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ร่วมกันก้าวไป เกษตรไทย 4.0” ในระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อเผยแพร่ผลงานที่ด้านการพัฒนาการเกษตร ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของนักวิจัย ของภาครัฐและเอกชนให้แก่เกษตรกร ประชาชน นักเรียน นิสิตและนักศึกษาได้นำไปบูรณาการและนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพหรือในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป

“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนาผลงานนวัตกรรมงานวิจัยในด้านต่าง ๆ จำนวน ประมาณ 100 ผลงาน ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาเศรษฐกิจไทยไป 4.0” ซึ่งผมได้ให้นโยบายหลักการในการทำงานให้น้อมนำศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพระราชดำริต่าง ๆ มาบูรณาการและเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ หรือนำมาเป็นต้นแบบในการทำวิจัย การเรียนการสอน ที่ปัจจุบันโลกเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน แต่ยังยึดศาสตร์พระราชาเป็นต้นแบบ เป็นตัวตั้งในการตั้งโจทย์ เพื่อศึกษา วิจัย ให้ตอบโจทย์และสามารถแก้ไขปัญหาของประเทศได้ โดยเฉพาะด้านเกษตร อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ในการลดเวลาการทำงาน ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน เพื่อการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน คนไทยมีความกินดีอยู่ดี มีสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได้”

เยี่ยมชม ธนาคารปูไข่ กรมประมง
ผู้ร่วมแถลงข่าวกำลังเยี่ยมชมผลงาน “ธนาคารปูไข่” ของกรมประมง…ในงานเกษตรแห่งชาติครั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้นำ 22 หน่วยงาน มาโชว์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ครอบคลุม 4 ด้าน คือ ดิน น้ำ พืช และการส่งเสริมอาชีพ

นอกจากนี้ยังมีการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์เกษตรสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ซึ่งมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่น ๆ มาร่วมจัด ในวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ และอาคารศูนย์เรียนรวม 3 โดยมีการนำเสนอผลงานใน 3 หมวดวิชาการ 12 สาขา จำนวน 341 เรื่อง แบ่งเป็นการบรรยาย 183 เรื่อง และภาคโปสเตอร์อีก 158 เรื่อง นอกจากนี้ยังมีอภิปราย การเสวนาพิเศษในประเด็นที่เป็นกระแสสังคมอีก 21 หัวข้อ โดยวันพิธีเปิดวันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. และงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 จะครบรอบ 75 ปี จะจัดประชุมอธิการบดีระดับนานาชาติ KU Presidents Forum: In Celebration on the 75th Anniversary of Kasetsart University ในวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี จะมีการบรรยายและการอภิปรายในประเด็นสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกที่ต้องปรับตัวและพร้อมทั้งทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ รวมถึงหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการสร้างงานวิจัยและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

สำหรับไฮไลท์การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือการจัดแสดงนวัตกรรมผลงานวิจัยหรือผลงานที่พัฒนาต่อยอดใหม่ ๆ ของนักวิจัย นักวิชาการ และภาครัฐและเอกชนนำมาจัดแสดงภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาเศรษฐกิจไทยไป 4.0” เปิดให้ชมตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. ภายในอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยจัดแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ  ประกอบด้วย

นิทรรศการ ผลงานด้านเทคโนโลยี อาคารจักรพันธ์
บรรยากาศการแสดงนิทรรศการ ผลงานทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งจัดแสดงที่ อาคารจักรพันธ์ (ภาพครั้งที่ผ่านมา)

โซนที่ 1 นิทรรศการ เทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาเศรษฐกิจไทยไป 4.0” จำนวน 100 ผลงาน  9 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรและการแปรรูป 22 ผลงาน อาทิ สาระสำคัญทางโภชนาการของกระเจี๊ยบแดงหลากหลายสายพันธุ์ บราวนี่มันสำปะหลังอบกรอบ ไส้ขนมไทยจากมันสำปะหลัง น้ำมะพร้าวชนิดผงและเนื้อมะพร้าวแผ่นกรอบ ชุดปลูกผักแนวตั้งพลังงานทางเลือก ถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่ KUML4 แคปซูลสารสกัดข้าวหอมมะลิงอก : กลุ่มอาหาร 13 ผลงาน อาทิ มิรินข้าวไทย ขนมและของเล่นสำหรับสุนัขและแมว EAT me แผ่นควบคุมน้ำตาลและต้านอนุมูลอิสระจากสารธรรมชาติ การใช้ผงครั่งเพื่อปรับปรุงคุณภาพสีแดงในผลิตภัณฑ์แหนม เอนไซม์ขอดเกล็ดปลา ซีอิ้วข้าวเหนียวดำ กลุ่มเครื่องจักร เครื่องมือ จำนวน 5 ผลงาน อาทิ แผ่นดามกระดูกและหมุดยึดสำหรับสัตว์เล็ก เครื่องผลิตก้อนเห็ดเกษตรสกลนคร 1 เครื่องสีข้าว กลุ่มสิ่งแวดล้อม 6 ผลงาน อาทิ ต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโฮมสเตย์และรีสอร์ท แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการปลูกป่าเพื่อการเก็บกักคาร์บอนอย่างยั่งยืน แผ่นปลูกพืชบนหลังคาจากในสังเคราะห์ กลุ่มสัตว์และประมง 15 ผลงาน อาทิ จักรยานลู่วิ่งเพื่อการออกกำลังกายสำหรับสุนัข กล่องเลี้ยงสัตว์เลี้ยงพิเศษ กระบวนการผลิตไบโอเอทานอลโดยใช้เชื้อราโมนาสคัสจากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจี กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 ผลงาน อาทิ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ผลขนาดเล็ก นวัตกรรมย้อมครามธรรมชาติเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยีนส์ ผงสกัดแอนโทไซยานินสูงจากซังข้าวโพดม่วง KPSC 903 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและการต่อยอดเชิงพาณิชย์ กลุ่มผลงานที่ได้รับรางวัลของ มก. 12 ผลงาน กลุ่มภาคเอกชนที่รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในงานวิจัย จำนวน 9 ผลงาน อาทิ วัสดุปลูกผสมเชื้อไตรโคเอร์มา สารปรับปรุงดิน เจลรักษาสิวจากสารสกัดใบสาบเสือ ผลิตภัณฑ์ขมิ้นชัน ไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้ และกลุ่มหน่วยงาน มก. จำนวน 5 ผลงาน อาทิ UBI  TM  FIN FIN  INNOVATION  Cordybiotech

โดรนเพื่อเกษตรอินทรีย์...ผลงานโดดเด่นของกรมวิชาการเกษตร เปิดโอกาสให้มาเรียนรู้อย่างเต็มที่
โดรนเพื่อเกษตรอินทรีย์…ผลงานโดดเด่นของกรมวิชาการเกษตร เปิดโอกาสให้มาเรียนรู้อย่างเต็มที่

โซนที่ 2 การสาธิตผลงานนวัตกรรม ที่จะจัดแสดงสาธิตนวัตกรรม อาทิ กรงอเนกประสงค์สำหรับสัตว์ป่วยอัมพาต การใช้ผงครั่งเพื่อปรับปรุงคุณภาพสีแดงในผลิตภัณฑ์แหนม การสาธิตเมนูอาหารจากการประกวดผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น

โซนที่ 3 การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ที่สามารถนำออกไปประกอบเป็นอาชีพเสริมทั้งด้านเกษตร อาหาร ศิลปะ สาธิตวิชาชีพด้านการเกษตร อาหาร งานประดิษฐ์ เช่น การทำขนมเปียกปูนกะทิสด การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก การใช้น้ำสำหรับสวนแนวตั้ง เป็นต้น

โซนที่ 4 การจัดแสดงผลผลิต ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหาร และไม่ใช่อาหาร ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ชนะการประกวด Thailand Green Design Awards 2018 ผลิตภัณฑ์จาก KU Farm Ku Outlet เช่น ผลิตภัณฑ์ไก่เคยูเบตง ผลิตภัณฑ์จากสถานีวิจัย ผลิตภัณฑ์จากข้าว ข้าวโพด การแปรรูจากงานวิจัย  ผลิตภัณฑ์จากเห็ด ของตกแต่งบ้านที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ของ Scrap Shop น้ำปลาหวานสูตร KU น้ำนมข้าวโพดจากไร่สุวรรณ ฯลฯ

ชมปลากัด...งานครั้งนี้จะประกวดในวันที่ 27 มกราคม...หลังจากนั้นจะตั้งให้ชมจนจบงาน ต่างกับทุกปีที่ประกวดเสร็จก็นำกลับ เพราะว่าปลากัดชนะเลิศตัวละเป็นแสนบาท (ข่าวว่าปีนี้ต้องเพิ่มมาตรการดูแลรักษาเป็นอย่างดี)
ชมปลากัด…งานครั้งนี้จะประกวดในวันที่ 27 มกราคม…หลังจากนั้นจะตั้งให้ชมจนจบงาน ต่างกับทุกปีที่ประกวดเสร็จก็นำกลับ เพราะว่าปลากัดชนะเลิศตัวละเป็นแสนบาท (ข่าวว่าปีนี้ต้องเพิ่มมาตรการดูแลรักษาเป็นอย่างดี)

โซนที่ 5 การประกวดและการแสดง อาทิ แนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอาหารและบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคยุคใหม่ การประกวดไม้ดอก ไม้ประดับ กล้วยไม้ ผลไม้ สัตว์เลี้ยง (แพะ แกะ) ปลากัด การจัดตู้ปลาสำหรับนักเรียนระดับต่าง ๆ

โซนที่ 6 กิจกรรมการจำหน่ายของชมรม สโมสร และร้านอาหารของนิสิตคณะต่าง ๆ ตลอดจนการแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวทีกลาง

โซนที่ 7 ตลาดนัด (แบ่งเป็น 13 โซน) เพื่อเปิดพื้นที่ให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์การเกษตร องค์กรการเกษตร มาจำหน่ายสินค้า ผลิตผลทางเกษตร เช่น ข้าวสาร  มะขามหวาน ผลิตภัณฑ์แปรรูป หอมกระเทียม เทคโนโลยีการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร ต้นไม้ อุปกรณ์ทางการเกษตร นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและของเด่นของดังจาก 8 ตลาดน้ำ ตลาดบก ตลาดโบราณ และสินค้าอื่น ๆ อีกมาก

“ในปีนี้นับเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้การพัฒนาระบบการจัดจำหน่ายสินค้าด้วยเทคโนโลยี เพื่อประหยัดการใช้ทรัพยากรการผลิตเงินตราและธนบัตร เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมหาวิทยาลัยโดยความร่วมมือจากธนาคารไทยพาณิชย์ ในการซื้อสินค้าในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 สามารถซื้อสินค้าจากร้านค้าภายในงานผ่านการสแกน QR Code ด้วย แอพลิเคชั่นจากธนาคารต่างๆ และมีโปรโมชั่นพิเศษ เฉพาะผู้ใช้ SCB Easy App อีกช่องทางหนึ่งด้วย”

นอกจากนี้ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม ในฐานะที่เป็นแม่งานใหญ่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาหลายปี ได้กล่าวถึงกรณีที่มักจะมีผู้ติงว่า งานเกษตรปีหลังๆมานี้ มีแต่มะขามหวาน หอม กระเทียม หรือมีแต่บูธขายของว่า แท้ที่จริงๆแล้วแก่นแท้ของงานเกษตรแฟร์ คือการเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรหรือนวัตกรรมทางการเกษตร นั่นหมายถึงว่า นำเสนอผลงานในฐานะมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” ซึ่งในแต่ละปีมีผลงานจำนวนมาก โดยที่นโยบายของผู้บริหารได้เน้นย้ำตรงจุดนี้เป็นอย่างมาก อย่างเช่นที่อาคารจักรจักรพันธ์ ซึ่งได้จัดแสดงผลงานไว้อย่างยิ่งใหญ่ มีอาจารย์เจ้าของผลงาน มีเจ้าหน้าที่ รวมทั้งนิสิตมาคอยให้ความรู้และคำแนะนำอย่างใกล้ชิด ไม่เคยละเลยบทบาทหน้าที่ตรงนี้แม้แต่น้อย ส่วนที่ว่ามีการค้าขายก็ล้วนแล้วแต่เป็นผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งประชาชนหรือเกษตรกรที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว ผลิตไปแล้ว ก็ต้องมีที่จำหน่าย และร้านค้าในบางโซนก็เป็นการขายไอเดียหรือแนวความคิดแปลกๆใหม่ มุ่งหวังในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่ประชาชนและเกษตรกรเป็นสำคัญ จึงอยากให้มาชม มาอุดหนุนกันเยอะๆ

“ผมอยากให้ทุกท่านมาชมงาน มากันให้หลายวัน เพราะว่าวันเดียวคงเดินชมไม่หมด ความรู้และสินค้ามีมากมายจริงๆ หากนำมาต่อเป็นถนนความรู้และร้านค้าจะยาว 4 กิโลเมตรกว่าๆเลยทีเดียว” แม่งานใหญ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวในที่สุด

หมายเหตุ : ติดตามรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่ www.ku.ac.th/งานวันเกษตรแห่งชาติ