ฮือฮา! เตรียมสร้าง 50 สวนรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่นทั่วไทย-กรมส่งเสริมฯทำได้
ในโอกาสครบ 50 ปี...กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมสร้างสวนรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่นจำนวน 50ศูนย์ฯทั่วไทย

ในโอกาสที่กรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 50 ปี ได้มีการจัดแถลงข่าวขึ้น เมื่อ 2 เมษายน 2561 เพื่อเปิดตัวกิจกรรมต่างๆ (https://goo.gl/1qCLEi) หนึ่งในนั้นก็คือ การสร้างสวนรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่น ซึ่งในเรื่องนี้นั้น นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กิจกรรมสร้างสวนรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่น จะทำหน้าที่รวบรวมเอาพันธุ์พืชพื้นเมือง พันธุ์พืชหายาก พืชเศรษฐกิจประจำถิ่น ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ และมีการนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เป็นอาหาร เป็นยา หรือเป็นไม้ประดับ โดยจะสร้างสวนรวบรวมไว้ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ศูนย์ปฏิบัติการฯ) 50 ศูนย์ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

นายประสงค์ ประไพตระกูล (คนที่ 2 จากขวา) รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อีกท่านหนึ่ง กับทีมงานที่ดูแลการรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่น (ด้านหลังคือพันธุ์กล้วยท้องถิ่น)
นายประสงค์ ประไพตระกูล (คนที่ 2 จากขวา) รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อีกท่านหนึ่ง กับทีมงานที่ดูแลการรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่น (ด้านหลังคือพันธุ์กล้วยท้องถิ่น)

รวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้

สำหรับพันธุ์พืชท้องถิ่นที่รวบรวมนั้น แบ่งเป็น 4 หมวดหมู่ คือ ข้าว-พืชไร่ ไม้ผล-ไม้ยืนต้น ไม้ดอก-ไม้ประดับ และพืชผัก-สมุนไพร

“การรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดแสดงตัวอย่างพันธุ์พืชท้องถิ่นสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานของเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ให้รู้ต้นกำเนิดที่มาของพันธุ์พืชต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ประวัติพืช แหล่งพันธุ์ การปลูกและดูแลรักษา ตลอดจนเพื่อเป็นแหล่งฐานพันธุกรรมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ใช้เป็นฐานในการต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อไป”

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรและประชนชนในพื้นที่ ได้ตระหนักในความสำคัญของพืชนั้น ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งบางชนิดเป็นพันธุ์พืชหายาก ใกล้สูญพันธุ์ หรือมีประโยชน์ในทางต่อยอดธุรกิจ ควรแก่การอนุรักษ์ โดยการรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่นครั้งนี้ ได้รับข้อมูลและความร่วมมือจากเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

โดยในงานแถลงข่าวมีการจัดแสดงแบบจำลองกลุ่มตัวอย่างพันธุ์พืชท้องถิ่นอย่างสวยงาม (ตามภาพตัวอย่าง) โดยมี QR Code ของพืชแต่ละพันธุ์/ชนิด/ต้น ให้ผู้ที่สนใจสามารถสแกนเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมของพืชนั้นได้

กล้วยน้ำว้าดำ จากนนทบุรี...กล้วยดีหายากที่กลายมาเป็นไม้ประดับอีกทางหนึ่ง
กล้วยน้ำว้าดำ จากนนทบุรี…กล้วยดีหายากที่กลายมาเป็นไม้ประดับอีกทางหนึ่ง
ทุเรียนนกกระจิบ...สุดยอดทุเรียนพื้นเมืองที่จะกลายเป็นไม้ผลเศรษฐกิจ
ทุเรียนนกกระจิบ…สุดยอดทุเรียนพื้นเมืองที่จะกลายเป็นไม้ผลเศรษฐกิจ
สับปะรดห้วยมุ่น สุดยอดสับปะรดท้องถิ่นเลื่องชื่อ
สับปะรดห้วยมุ่น สุดยอดสับปะรดท้องถิ่นเลื่องชื่อ

อนึ่ง ผู้ที่สนใจข้อมูลพันธุ์พืชต่าง ๆ ยังสามารถเข้าไปสแกน QR Code ของแต่ละชนิดพืช ในเว็บไซด์ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร ที่ https://50years.doae.go.th/?page_id=466 (ขอบคุณภาพดอกกล้วยไม้จาก เฟสบุ๊คกรมส่งเสริมการเกษตร)

รองเท้านารีเหลืองเลย...สวยและมีเสน่ห์
รองเท้านารีเหลืองเลย…สวยและมีเสน่ห์
กล้วยไม้สกุลอะแรนด้า จากสมุทรสาคร
กล้วยไม้สกุลอะแรนด้า จากสมุทรสาคร