หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพนักธุรกิจเกษตรเพื่อความมั่งคั่ง-รุ่นที่-6
หลักสูตรการเพิ่มศักยฟภาพนักธุรกิจเกษตรเพื่อความมั่งคั่ง-รุ่นที่-6

คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร ร่วมกับศูนย์เครือข่ายเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดการอบรมหลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพนักธุรกิจเกษตรเพื่อความมั่งคั่ง รุ่นที่ 6” ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้น เน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการแบบองค์รวม การวางแผนกลยุทธ์ด้านการสร้างแบรนด์สินค้า การตลาดและช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตและจัดจำหน่าย เพื่อตอบโจทย์การทำการเกษตรทันสมัยยุคเกษตร 4.0  โดยวิทยากรมืออาชีพที่มีชื่อเสียงและมากด้วยประสบการณ์ ”   ซึ่งเน้นเรื่องการพัฒนาสินค้า การสร้างแบรนด์ การหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งช่องทางการค้าสมัยใหม่ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งนวัตกรรมที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตร อีกทั้งเป็นช่องทางให้ผู้เข้าอบรมได้สร้างเครือข่ายด้านการเกษตรอีกด้วย ซึ่งการอบรมหลักสูตรนี้จะอบรมทั้งหมด 8 ครั้ง (สัปดาห์ละ 2 วัน) เริ่มอบรมวันที่ 1 –23 มิถุนายน 2561 โดยมีค่าใช้จ่าย 25,000 บาท ต่อท่าน เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ

ช่องทางติอต่อกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม)
ช่องทางติอต่อกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม)

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนงนภัส สังข์สุขกุล เบอร์ติดต่อ 0 2855 1368 หรือ มือถือ 09 6646 9632 E-mail: nongnapussan@pim.ac.th