"ขอเชิญชวนให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนการปลูกข้าว" (นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร)

กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง หวังเกษตรลดการปลูกข้าวนาปรัง โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในพื้นที่เขื่อนแม่มอก จังหวัดลำปาง, เขื่อนห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี, เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และเขื่อนมูลบน จังหวัดนครราชสีมา พร้อมเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาและโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2562

ประชุมเตรียมวางแผน
ประชุมเตรียมวางแผน

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้ขอให้เกษตรกรติดตามสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งอย่างใกล้ชิด เพราะแม้ปัจจุบันปริมาณน้ำในเขื่อนจะมากกว่าปีที่แล้ว แต่บางพื้นที่ยังมีปริมาณน้ำต้นทุนน้อย และบางพื้นที่มีน้ำไม่เพียงพอสำหรับการปลูกข้าวนาปรัง ทั้งนี้กรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีแผนจัดสรรให้ปลูกพืชฤดูแล้งในพื้นที่ต่าง ๆ สามารถแบ่งเป็น กลุ่ม คือ

1.พื้นที่ที่สามารถสนับสนุนน้ำเพื่อเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปีนี้ได้ ได้แก่ 1.) เขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งคาดว่าปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปีปกติ ในเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 2.) เขตลุ่มน้ำแม่กลอง ซึ่งคาดว่าปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปีน้ำมาก ทั้งในเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อน วชิราลงกรณ ในพื้นที่ดังกล่าวมีการรณรงค์ให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดการปลูกข้าวเพื่อปรับสมดุลผลผลิตข้าว ลดความเสี่ยงเรื่องผลกระทบแล้งและพักนาเพื่อตัดวงจรการระบาดของศัตรูพืช

2.พื้นที่ที่สนับสนุนให้ปลูกได้เพียงเฉพาะพืชไร่ พืชผัก เนื่องจากมีปริมาณน้ำต้นทุนน้อย ได้แก่ พื้นที่เขื่อนลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์, เขื่อนทับเสลา จังหวัดอุทัยธานีและเขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี ในเขตนี้มีการรณรงค์อย่างเข้มข้นและสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรงดทำนาปรัง ให้ปลูกได้เฉพาะพืชฤดูแล้งใช้น้ำน้อยได้เพียงอย่างเดียว

3.พื้นที่ที่ไม่สนับสนุนน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชใดๆ ในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากมีน้ำต้นทุนไม่เพียงพอ ได้แก่ พื้นที่เขื่อนแม่มอก จังหวัดลำปาง, เขื่อนห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี, เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และเขื่อนมูลบน จังหวัดนครราชสีมา ในเขตนี้กรมส่งเสริมการเกษตรจะทำความเข้าใจให้เกษตรกรงดการปลูกพืชทุกชนิด เพราะคาดว่าจะกระทบภัยแล้งแน่นอน

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรขอเชิญชวนให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และพืชใช้น้ำน้อยแทนการปลูกข้าว ในโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา และโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2562 ซึ่งเป็นโครงการจากภาครัฐเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรลดการปลูกข้าวนาปรัง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561