หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด..ป้องกันได้อย่างไร

 

นายสำราญ  สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากการที่มีการสำรวจพบหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด หรือ Fall armyworn ในพื้นที่ปลูกข้าวโพดบางแห่ง ดังนั้นกรมส่งเสริมการเกษตร จึงกำหนดนโยบายในการเดินหน้าสร้างการรับรู้และวิธีการป้องกันกำจัดหนอนดังกล่าวแก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้คำแนะนำ โดยลักษณะเด่นของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด มีส่วนบนของหัวเป็นแถบสีขาวรูปตัว Y หัวกลับ ด้านข้างและหลังมีแถบสีขาวตามยาวของลำตัว ปล้องท้องก่อนปล้องสุดท้ายมีจุดสีดำ 4 จุด หนอนชนิดนี้มี วงจรชีวิต 30-40 วัน ทำลายข้าวโพดตั้งแต่ต้นมีอายุ 4-5 วัน จนถึงระยะเก็บเกี่ยว นอกจากนี้ ยังมีพืชอาหารอีกมากกว่า 80 ชนิด ได้แก่ ข้าว อ้อย มะเขือเทศ มันฝรั่ง ยาสูบ ฝ้าย ทานตะวัน กล้วย กระเทียม ขิง มันเทศ พริก พืชตระกูลถั่ว และพืชผักอีกหลายชนิด

“ สำหรับการป้องกันกำจัด เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงข้าวโพดตั้งแต่ระยะงอกจนถึงอายุ 40 วัน เพื่อเก็บกลุ่มไข่และหนอนไปทำลาย ทำลาย รวมถึงปล่อยแตนเบียนไข่ Trichogramma spp. หรือ แมลงหางหนีบ หากพบปริมาณมากจำเป็นต้องใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ได้แก่ สารสไปนีโทแรม กลุ่ม 5 (spinetoram) 12% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารคลอแรนทรานิลิโพรล กลุ่ม 28 (chlorantraniliprole) 5.17% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารฟลูเบนไดอะไมด์ กลุ่ม 28 (flubendiamide) 20% WG อัตรา 6 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารคลอฟีนาเพอร์ กลุ่ม 13 (chlorfenapyr) 10% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารอินดอกซาคาร์บ กลุ่ม 22 (indoxacarb) 15% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่นทุก 7 วัน และหลังจากฉีดพ่นสารกลุ่มใดเป็นเวลา 30 วันแล้วจะต้องสลับไปใช้สารกลุ่มอื่น เพื่อป้องกันหนอนดื้อสารเคมี ควรพ่นในช่วงตอนเย็น หากข้าวโพดอายุ 30 วันขึ้นไป”

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวต่อไปว่า สำหรับการให้พ่นสารกำจัดแมลงเข้าไปในกรวยใบเพื่อให้สารสัมผัสกับหนอน สำหรับผีเสื้อกลางคืน ซึ่งเป็นระยะตัวเต็มวัยของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด มี ขนาด 3-4 ซ.ม. ลักษณะเด่นคือ มีแถบสีขาวที่ขอบปีกคู่หน้า กลางปีกมีแถบวงรีสีน้ำตาล เพศเมียจะวางไข่เป็นกลุ่ม 100-200 ฟอง ดังนั้นหากเกษตรกรพบร่องรอยการทำลายให้รีบป้องกันกำจัด และแจ้งเตือนเกษตรกรข้างเคียง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน เพื่อติดตามและเฝ้าระวังการระบาดในพื้นที่ต่อไป