เปรียบเกษตรกรทุเรียนเป็น “ขุนพลเศรษฐกิจ” แต่อีก 5 ปี ให้ระวัง?
นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ชูเกษตรกรทุเรียนเป็น “ขุนพลเศรษฐกิจ”

เรื่อง/ภาพ : ผู้ใหญ่ดำรงค์ศักดิ์ สินศักดิ์/ เกษตรกรข่าว  จ.ชุมพร

นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้กล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์พื้นที่ภาคใต้ (ทุเรียน) มีใจความตอนหนึ่งว่า “เกษตรกรคือขุนพลทางเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพร เพราะว่าเศรษฐกิจหลัก 45% มาจากรายได้ภาคเกษตร โดยเฉพาะทุเรียนในปี 2559 ซึ่งขณะนั้นผมยังไม่ได้มาเป็นผู้ว่าฯชุมพร เรามีผลผลิต 1.7 แสนตัน  รวมมูลค่า 6-7 พันล้าน และในปี 2562 คาดว่าจะมีผลผลิต 2.4 แสนตัน มูลค่าประมาณ 1 หมื่นล้านบาท…ถ้าผมไม่เรียกท่านว่าเป็นขุนพลทางเศรษฐกิจแล้วผมจะเรียกว่าอะไร…อย่างไรก็ดีอีก 5 ปีข้างหน้า คาดการณ์กันว่าผลผลิตทุเรียนจะเพิ่มขึ้น เพราะทุกแห่งแห่ปลูกกันมาก จึงต้องมุ่งพัฒนาทุเรียนให้มีเอกลักษณ์ ต้องสร้างแบรนด์…อนาคตไม่สามารถที่จะไปบุกรุกป่าเข้าไปปลูกหรือขยายพื้นที่ปลูกได้มาก แต่จะต้องใช้พื้นที่ที่มีจำกัด เพิ่มมูลค่าผลผลิต ปลูกน้อยแต่มีมูลค่ามาก ซึ่งจะต้องใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” (รายละเอียดคำพูดผู้ว่าฯชุมพร ขอให้ชมจากคลิปเพิ่มเติม)

โดยกิจกรรมครั้งนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) ได้จัดขึ้น ร่วมกับ สภาเกษตรกรแห่งชาติ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ และหน่วยงานพันธมิตร เพื่อนำผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสนับสนุน การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรของประเทศ

ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมมุ่งเน้นให้ความรู้กับเกษตรกรรายย่อย กลุ่มเกษตรกร และ ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีของกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หน่วยงานพันธมิตร เกษตรกรต้นแบบ และ การอบรมเชิงปฏิบัติการในห้องเรียนเทคโนโลยี เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีอัดเม็ด คุณภาพสูง การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากทุเรียน การเพิ่มมูลค่าเปลือกทุเรียนด้วย นวัตกรรม เป็นต้น อันเป็นกิจกรรมที่จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะ รวมทั้งเปิด มุมมองใหม่ให้แก่เกษตรกรได้เห็นถึงความสำคัญของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไป ช่วยในการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และต่อยอดเป็นธุรกิจให้กับเกษตรกร

อนึ่ง งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมลอฟท์ มาเนีย บูทีค อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร มีเกษตรกรในจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมประมาณ 1,400 ราย