กรมอุทยานแห่งชาติฯ “ส่งสัตว์ป่าคืนวนา 9 ชนิด 636 ตัว” ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จ.เชียงใหม่

(18 มิถุนายน 2562) นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานเปิดโครงการ “ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์” ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ เร่งฟื้นประชากรสัตว์ป่า และสร้างสมดุลของระบบนิเวศ จัดโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)และสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ณ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์สัตว์ป่าของไทยมีจำนวนลดลง และหลายชนิดเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ เนื่องจากถูกคุกคามทั้งจากปัญหาการลักลอบล่าสัตว์ การค้าสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมาย ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และการขยายตัวของชุมชน ตลอดจนความต้องการพื้นที่การเกษตรที่เพิ่มขึ้น ทำให้พื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลายเพิ่มมากขึ้น สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16 (เชียงใหม่) จึงได้ดำเนินโครงการ “ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์” เพื่อเร่งฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่า และสร้างสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 มีแผนที่จำดำเนินการในพื้นที่อนุรักษ์ 11 แห่ง ปล่อยสัตว์ป่า 32 ชนิด จำนวน 4,046 ตัว

สำหรับ การปล่อยสัตว์ป่าครั้งนี้ มีจำนวน 9 ชนิด จำนวน 636 ตัว ซึ่งกำหนดจุดปล่อยไว้ 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 ชนิด 250 ตัว ได้แก่ นกปรอดหัวโขน 42 ตัว, นกยูงไทย 4 ตัว, ไก่ฟ้าหลังขาว 100 ตัว, ไก่ป่าตุ้มหูแดง 100 ตัว, เก้ง 4 ตัว จุดที่ 2 บริเวณผาช่อ เหนือเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 8 ชนิด จำนวน 386 ตัว ได้แก่ เนื้อทราย 20 ตัว, กวางป่า 2 ตัว, ละองละมั่งพันธุ์พม่า 4 ตัว, เก้ง 2 ตัว, นกยูง 2 ตัว, ไก่ฟ้าหลังขาว 220 ตัว, ไก่ป่าตุ้มหูแดง 130 ตัว, อีเห็นข้างลาย 6 ตัว นอกจากนี้ยังมีการปล่อยปลาตะเพียน จำนวน 50,000 ตัวด้วย ซึ่งสัตว์ป่าทั้งหมดที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในครั้งนี้ เป็นสัตว์ป่าที่เพาะเลี้ยงจากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, สถานีฯ ห้วยยางปาน อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่, สถานีฯ ปางตอง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน, สถานีฯ แม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย, สถานีฯ แม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย, สถานีฯ ดอยตุง อำเภอแม่ฟ้า – หลวง จังหวัดเชียงราย รวม 6 สถานี

ทั้งนี้ก่อนที่จะนำสัตว์ป่าไปปล่อย เจ้าหน้าที่จะต้องทำการประทับตราทำเครื่องหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเป็นอยู่ รวมถึงการดำรงชีวิต ด้วยเครื่องมือพิเศษ รวมถึงติดกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า บริเวณแหล่งอาหารหรือแหล่งดินโป่ง เพื่อตรวจติดตามความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าอีกด้วย

นายสมหวัง เรืองนิวัตศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) กล่าวเพิ่มเติมว่า พื้นที่ปล่อยสัตว์ป่าทั้ง 2 จุด ซึ่งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา เป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่มีสภาพสมบูรณ์ มีปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตและเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ป่า นอกจากนี้ ยังมีการลาดตระเวน ดูแลป้องกันพื้นที่อย่างเข้มแข็ง อีกทั้ง องค์กรเครือข่าย พระภิกษุสงฆ์ และประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือ และมีทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า ตลอดจนได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากโครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ และภาคเอกชนในพื้นที่ อาทิ ชมรมผู้ประกอบการท่าเรือเรือนแพเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล บริษัท ห้างร้านต่างๆ ในอำเภอพร้าว ร้อยตรีสมบัติ บัญชาเมฆ หรือบัวขาว บัญชาเมฆ เป็นต้น

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวอีกว่า “โครงการส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์” ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ครั้งนี้ จะประสบความสำเร็จไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากชุมชน รวมทั้งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งประชาชนในพื้นที่ที่มีทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และ สัตว์ป่าอย่างต่อเนื่อง คาดว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นจะสามารถเพิ่มประชากรสัตว์ป่า และสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ได้อย่างสมฤทธิ์ผลที่ตั้งไว้