นายกชาวสวนทุเรียนไทยคนแรก
นายกชาวสวนทุเรียนไทยคนแรก "ฉัตรกมล" เปิดใจขอทำหน้าที่เพื่อความยั่งยืนในอาชีพ

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิราณุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เช้าจรดเย็นเต็มไปด้วยเกษตรกรชาวสวนทุเรียนจากทั่วประเทศ เพราะวันนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งสู่การเป็นสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ 1. เพื่อสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรชาวสวนทุเรียนไทย 6 ภูมิภาค และ 2. กำหนดแนวทางพัฒนาและบริหารจัดการทุเรียนทั้งระบบ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การเลือกตั้งนายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง อนาคตทุเรียนไทยใครกำหนด การยกร่างกฎระเบียบ/ข้อบังคับสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย โดยคณะกรรมการสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยซึ่งเป็นตัวแทนเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนทั่วประเทศทั้ง 6 เขต เขตละ 15 คน รวม 90 คน

ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาดหวังว่า การจัดตั้งสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยครั้งนี้ จะทำให้เกิดการผลิตทุเรียนคุณภาพสร้างมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ เพื่อให้ทุเรียนเป็นต้นแบบการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ด้วยความสามารถขององค์กรเกษตรกรเอง มีการขับเคลื่อนการผลิตและการตลาด รวมทั้งมองถึงการแสวงหาตลาดใหม่ เพื่อลดการพึ่งพาตลาดผูกขาดอย่างสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะเป็นแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทุเรียนในอนาคตได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนจะได้ปรับเปลี่ยนการผลิต มีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยลดต้นทุนในการผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพมากขึ้น มีการวางแผนที่ดีลดความเสี่ยงการผลิตสินค้าซึ่งมากเกินความต้องการ ถือเป็นการพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศ ด้วยวิถีทาง แห่งนวัตกรรม การเพิ่มมูลค่าและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามนโยบายเกษตร 4.0

สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย 6 ราย ประกอบด้วย 1. นายพนม จันทร์สอง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี อายุ 69 ปี 2. นายประโยชน์ พรหมสุวรรณ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อายุ  65 ปี 3. นายธีรภัทร อุ่นใจ อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี อายุ 55 ปี 4. นายสัมฤทธิ์ ม่วงประเสริฐ อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ อายุ 55 ปี 5. นายฉัตรกมล มุ่งพยาบาล อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร อายุ 50 ปี และ 6. นายปีติภัทร วิสาวะโท เขตบางแค กรุงเทพมหานคร อายุ 59 ปี ผลปรากฏว่า นายฉัตรกมล มุ่งพยาบาล อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร มีคะแนนสูงสุด ได้รับเลือกตั้งให้เป็น นายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย

(ชมคลิป ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง)

ภายหลังจากได้รับการเลือกตั้ง นายฉัตรกมล มุ่งพยาบาล “นายกชาวสวนทุเรียนไทยคนแรก” กล่าวว่าจะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ภายใต้วิสัยทัศน์…”สร้างความเข้มแข็ง มั่นคง และประสานประโยชน์ความร่วมมือ เพื่อชาวสวนทุเรียนให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพ” และมุ่งหวังว่าสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย จะเข้าไปทำหน้าที่เพื่อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนทุเรียนให้เกิดความยั่งยืน ดังรายละเอียดคำสัมภาษณ์ สดๆ ร้อนๆ จากคลิปล่างนี้….

(ชมคลิป สัมภาษณ์ ทิศทางการทำงานของ นายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย คนแรก)