หากใครอยากกินกุ้งก้ามกรามที่เนื้อแน่น รสหวานต้องมากินที่กาฬสินธุ์ เพราะจะมีทั้งปีในราคาที่จับต้องได้

นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยระหว่างพาคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแปลงใหญ่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ นั่นคือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามตำบลบัวบาน ว่า ปัจจุบันการผลิตสินค้าประมงมีการแข่งขันสูงทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ อีกทั้งยังมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทำให้เกษตรกรต้องประสบปัญหาในการจัดการผลผลิตและช่องทางการจัดจำหน่ายรวมทั้งขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลแหล่งทุน ซึ่งเกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ยังดำเนินการผลิตสินค้าแบบต่างคนต่างผลิตทำให้ยากต่อการจัดการผลผลิตให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องต่อความต้องการของตลาด และขาดอำนาจการต่อรอง

ดังนั้น เพื่อเป็นการลดข้อจำกัดดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาของกระทรวง (Road map) โดยมีโครงการที่สำคัญ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร ด้านสินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมง โดยเน้นให้ความสำคัญในเรื่อง การลดต้นทุนการผลิตด้วยการรวมแปลงเป็นแปลงใหญ่ เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมลดต้นทุนการผลิต สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตอบโจทย์ในการเพิ่มศักยภาพ และเปิดโอกาสให้เกษตรกรรายย่อยได้รวมกลุ่มกันในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างครบวงจร พร้อมเชื่อมโยงสู่การตลาดเพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพได้

สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามตำบลบัวบาน มีพื้นที่ 370 ไร่ เกษตรกร 50 ราย โดยมี นายวิโรจน์ โยธาสิงห์ เป็นประธาน และ นายวีระชาติ ภูโปร่ง เป็นเลขานุการ ผลงานของกลุ่มถือได้ว่าประสบความสำเร็จ เกษตรกรได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงกุ้งและการขายกุ้ง รวมทั้งมีการจัดหาปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์กุ้ง อาหารกุ้ง จำหน่ายแก่สมาชิก มีการเชื่อมโยงกับตลาดโดยตรง (โดยเฉพาะห้างแมคโคร รับซื้อไปกระจาย 18 สาขา ทั่วภาคอีสาน ชนิดที่ว่าผลิตกันแทบไม่ทันเลยทีเดียว) และจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์แปลงใหญ่ พ่อค้าที่เข้ามารับซื้อจะต้องติดต่อซื้อขายผ่านกลุ่มเท่านั้น โดยกลุ่มจะทำตารางการเลี้ยงกุ้งของสมาชิกแต่ละราย เพื่อไม่ให้ผลผลิตออกในช่วงเดียวกันมากเกินไป และจะมีการจัดเรียงลำดับการจับกุ้งหมุนเวียนกันไปในแต่ละฟาร์ม การบริหารจัดการด้วยวิธีนี้ พบว่าเกษตรกรได้รับราคาหน้าฟาร์มสูงขึ้น ขายกุ้งคละไซส์ได้ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 250 บาท

จุดเด่นของกุ้งก้ามกรามกาฬสินธุ์ คือ เนื้อแน่น รสหวาน ได้มาตรฐาน GAP หากใครอยากกินกุ้งก้ามกรามที่เนื้อแน่น รสหวานต้องมากินที่กาฬสินธุ์ เพราะจะมีทั้งปีในราคาที่จับต้องได้

ในตอนท้ายของการมาเยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม นายวิชาญ อิงศรีสว่าง กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่เกษตรกรรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง “เป็นความมุ่งมั่นของเกษตรกรที่ทำให้มีรายได้ที่ดีขึ้น การรวมกันเลี้ยง(แปลงใหญ่)ก็ดีอย่างนี้แหละครับ” ในขณะที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้กล่าวขอบคุณ กรมประมง ที่ได้เข้ามาให้การช่วยเหลือจนกลุ่มสามารถรวมตัวกันได้ และขณะนี้ทางกลุ่มกำลังต่อยอดด้วยการเพิ่มผลิตภัณฑ์กุ้งแปรรูปเมนูต่างๆอีกด้วย