เชิญเกษตรกรทั่วประเทศ ร่วมงานสัมมนา “Agri Forum 2019
เชิญเกษตรกรทั่วประเทศ ร่วมงานสัมมนา “Agri Forum 2019"

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ กรมการข้าว สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขอเชิญเกษตรกรทั่วประเทศ ผู้เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม และประชาชนทั่วไป ร่วมงานสัมมนา Agri Forum 2019 เกษตรปลอดการเผา” ภายใต้แนวคิด The World of Unburnt Farm เวทีระดมความรู้และแนวทางส่งเสริมเกษตรกรไทยทำเกษตรปลอดการเผา โดยวิทยากรจากทุกภาคส่วนมาร่วมถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมจัดแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจ ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ฮอลล์ 5 อิมแพค เมืองทองธานี ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น. ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน Facebook: Siam Kubota Club หรือโทร.08-9206-1840