กรมประมง นำชมเรือประมงต้นแบบแก้วิกฤตแรงงาน...
อธิบดีกรมประมง นำชมเรือประมงต้นแบบแก้วิกฤตแรงงาน...

ปัตตานี-วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายธนพร ศรียากูล ที่ปรึกษาด้านการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฏหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ลงพื้นที่พร้อมคณะสื่อมวลชน ร่วมงานกิจกรรมเปิดตัวเรือประมงอวนล้อมจับลำแรกที่เข้าร่วมโครงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดการใช้แรงงานบนเรือประมงอวนล้อมจับ (เรือ น. ลาภประเสริฐ 8) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมประมง ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีฟเดค) และสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี

และช่วงบ่ายลงพื้นที่พบปะชาวประมงพื้นบ้านปะนาเระ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเป็นกันเองกับชาวประมง ร่วมหารือการทำงานอย่างต่อเนื่องพร้อมชมวิถีการทำประมงพื้นบ้านปะนาระ อ.ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นกลุ่มนี้จัดตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลโดยชุมชน มีการจัดทำธนาคารปูม้า การสร้างเขตอนุรักษ์ทรัพยากร และการห้ามทำการประมงด้วยเครื่องมือที่ผิดกฎหมายทุกชนิด สร้างความมั่นคงให้ทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ชุมชนประมงพื้นบ้านเข้มแข็งยั่งยืน มีการกำหนดเขตอนุรักษ์ห้ามจับสัตว์น้ำ มีกฎระเบียบที่เข้มแข็ง ชัดเจน

ต่อจากนั้นลงพื้นที่จับเข่าพูดคุยกับชาวประมงพื้นบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโอรังปันตัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นชุมชนที่มีการพัฒนาและเสริมสร้างชีวิตกลุ่มประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี ที่มีอาชีพแปรรูปสินค้าประมงที่เข้มแข็ง โดยทั้งสองกลุ่มได้เน้นความยั่งยืนของคุณภาพชีวิตความเป็นอยุ่ของชุมชน