เชิญประกวดนวัตกรรมอาหารปทุมธานี 2562 ชิงเงินรางวัลกว่า 120,000 บาท
เชิญประกวดนวัตกรรมอาหารปทุมธานี 2562 ชิงเงินรางวัลกว่า 120,000 บาท

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี เตรียมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารของจังหวัดปทุมธานี ผ่านการประกวดและคัดสรรผลิตภัณฑ์อาหารสร้างสรรค์นับร้อยรายการ ผ่านการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี พร้อมโชว์ศักยภาพในงาน “ปทุมธานี เมืองนวัตกรรมอาหาร” ระหว่าง 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2562 ณ สุขสยาม ชั้น G ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพฯ

นางชไมพร ขวัญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี เปิดเผยถึงการจัดงาน “ปทุมธานี เมืองนวัตกรรมอาหาร” และการจัดประกวดผลงานนวัตกรรมอาหารปทุมธานี 2562 Pathum Thani Food Innopolis contest 2019 ว่าจังหวัดปทุมธานีถือเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของประเทศ สามารถรองรับผลิตผลทางการเกษตร ช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตร ที่มีทั้งแหล่งผลิตทางการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรมด้านอาหารและการแปรรูปที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่า 300 โรงงาน และยังมีธุรกิจขนาดเล็กอีกไม่ต่ำกว่า 100 ราย ที่ผู้ประกอบการมีการผลิตเริ่มตั้งแต่การเพาะปลูกหรือการเลี้ยง ไปจนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ทางจังหวัดปทุมธานีจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร โดยต้องการยกระดับเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และใช้ระบบการตลาดนำการผลิตให้กับกลุ่มสินค้าอาหาร จึงได้กำหนดจัดงาน “ปทุมธานี เมืองนวัตกรรมอาหาร” ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพการผลิต เชื่อมโยงด้านการตลาด พร้อมประชาสัมพันธ์ ผ่านกิจกรรมการสาธิต และจำหน่ายสินค้านวัตกรรมอาหารของจังหวัดปทุมธานี โดยในงานนี้ได้มีการจัดโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมอาหารปทุมธานี  2562 Pathum Thani Food Innopolis contest 2019 เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารที่โดดเด่นของจังหวัดปทุมธานี และส่งเสริมโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าอาหาร เสริมสร้างรายได้ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้านวัตกรรมอาหาร อาหารแปรรูปและเครื่องดื่มให้กับผู้ประกอบการ

การจัดงาน “ปทุมธานี เมืองนวัตกรรมอาหาร”  ในครั้งนี้ นอกจากจะมีการจัดแสดง และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่มีนวัตกรรมในการผลิต ใช้เทคโนโลยี และมีศักยภาพการผลิตแล้ว ทางจังหวัดยังได้จัดกิจกรรม โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมอาหารปทุมธานี  2562 โดยเชิญชวนให้เกษตรกร กลุ่มผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป หรือนักเรียน นักศึกษาที่สนใจ ได้ร่วมส่งผลงานนวัตกรรมอาหารเข้าประกวด โดยผู้ที่สนใจต้องกรอกใบสมัคร และจัดทำโครงร่าง (Proposal) ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 ใช้แบบอักษร Angsana  ขนาดอักษร 16 นำเสนอรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำโครงร่าง พร้อม VDO Clip การนำเสนอผลงาน ความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยสมัครและส่งเอกสารการสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 5-14 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั้น จะต้องเป็นต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาด และคิดค้นขึ้นใหม่โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีความเป็นนวัตกรรม หรืองานวิจัยต่อยอด รวมทั้งต้องเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่เคยผ่านการประกวดในระดับประเทศจากหน่วยงานใดมาก่อนด้วยปทุมธานียกระดับผลิตภัณฑ์อาหารสู่ตลาดไฮเอนด์ เชิญชวนเกษตรกรและผู้ประกอบการส่งผลงานร่วมประกวดนวัตกรรมอาหารปทุมธานี Pathum Thani Food Innopolis Contest 2019 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 120,000 บาทการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารปทุมธานี Food Innopolis Pathum Thani Contest 2019 นี้ ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ต้องใช้วัตถุดิบที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี มาพัฒนาด้วยนวัตกรรมต่อยอดสู่กระบวนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ สามารถนำเสนอผลงานได้ทั้งประเภทอาหารแปรรูป คาว – หวาน และเครื่องดื่ม ที่สามารถนำไปใช้เชิงธุรกิจได้จริง โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 120,000  บาท พร้อมโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไปด้วย

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่  www.Facebook.com/Pathumthanifoodinnopoliscontes, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 0 2567 0224 ,0 2567 4321, 09 2919 7162 และ 08 6105 2336 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2562 และเชิญชมผลงานที่ชนะการประกวด พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารหลากหลายของจังหวัดปทุมธานีได้ในงาน “ปทุมธานี เมืองนวัตกรรมอาหาร” ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2562 ณ สุขสยาม ชั้น G ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพฯ