ธ.ก.ส.จัดให้ 5 พันล้าน “ปลูกป่าสร้างรายได้” นำร่อง 11 จังหวัด 500,000 ไร่
ธ.ก.ส. เปิดตัว “สินเชื่อปลูกป่าสร้างรายได้” วงเงิน 5 พันล้านบาท เป้าหมาย 11 จังหวัด เกษตรกร 50,000 ราย พื้นที่ 500,000 ไร่

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้จัดทำโครงการสินเชื่อปลูกป่าสร้างรายได้ เพื่อสนับสนุนนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน “ประชารัฐสร้างไทย” ด้วยการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของชาวบ้านและชุมชน สามารถช่วยรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ช่วยยกระดับรายได้ คุณภาพชีวิตและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีพื้นที่เป้าหมายที่ป่าไม้ถูกบุกรุกมากที่สุดและเป็นป่าต้นน้ำ ใน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน พะเยา ลำปาง พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก และเลย ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกป่า ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพด อ้อย ที่มีความเสี่ยงด้านการผลิต ด้านราคาและมาตรการกีดกันทางการค้า พร้อมส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตไปสู่การปลูกพืชที่หลากหลาย ควบคู่การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เช่น ปลูกไม้กินได้ ไม้ใช้สอย และไม้เศรษฐกิจ เพื่อให้มีรายได้หมุนเวียน สามารถลดต้นทุนการผลิต และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง โดยมีเป้าหมายเกษตรกรลูกค้าเข้าร่วมโครงการ 50,000 ราย เนื้อที่รวม 500,000 ไร่ วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 100,000 บาท รวม 5,000 ล้านบาท

ใครบ้างที่จะมีสิทธิ์?

เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการต้องเป็นเกษตรกรลูกค้าที่มีหนี้สินเป็นภาระหนักหรือมีหนี้สินเดิมและต้องการปรับเปลี่ยนอาชีพเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม และผ่านการประเมินความสามารถในการประกอบอาชีพตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร โดยปลอดชำระต้นเงินไม่เกิน 5 ปีแรก นับแต่วันที่ขอกู้ คิดอัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 – 3 เท่ากับ MRR – 3 ปีที่ 4 – 6 เท่ากับ MRR – 2 ปีที่ 7 – 9 เท่ากับ MRR – 1 และปีที่ 10 เป็นต้นไป เท่ากับ MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.875 ต่อปี) ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 กรกฎาคม 2564  และกำหนดชำระคืนเงินกู้ตามที่มาของรายได้ แต่ไม่เกิน 15 ปี  โดยประเภทที่ดินของเกษตรกรลูกค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ได้แก่ โฉนดที่ดิน น.ส.3 ,น.ส.3 ก, น.ส.3 ข และ ส.ป.ก. 4-01 รวมถึงที่ดินที่รัฐอนุญาตให้ทำประโยชน์ ได้แก่ สทก.1 ก, สทก.2 ก, สทก.1 ข, น.ค3 ก, สน.5 และที่ดินที่ทางการอนุญาตอื่นๆ

“ธ.ก.ส. มุ่งหวังที่จะให้โครงการสินเชื่อปลูกป่าสร้างรายได้ ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มจากการปลูกพืชหมุนเวียนระยะสั้น ไม้ผลในระยะปานกลาง พืชสมุนไพร และเงินออมในรูปของไม้มีค่า สามารถเพิ่มพื้นที่ป่า สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ช่วยแก้ปัญหาหนี้สิน ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคง ยั่งยืน สู่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ” นายอภิรมย์ กล่าว

มอบเป็นปฐมฤกษ์ 3 คน

อนึ่ง ในการเปิดตัวสินเชื่อปลูกป่าสร้างรายได้ในครั้งนี้ ธ.ก.ส.ได้จัดงานขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงป่าสัก ต.ฝายแก้ว อ.ภูเวียง จ.น่าน ได้มีคณะผู้บริหาร ทั้งจากธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาในจังหวัดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมากันอย่างพร้อมเพรียง นำโดย นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ นายทองลักษณ์ หาญศึก กรรมการ ธ.ก.ส. ฯลฯ และพิเศษมีการให้ความรู้และแนวคิดในการปลูกป่า โดย พ่อคำเดื่อง ภาษี เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2557 สาขาปลูกสวนป่า และนายมนตรี ปิยาพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ กรมป่าไม้ อีกทั้งบริเวณสถานที่จัดงานได้มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ และมีการออกร้านขายผลิตภัณฑ์การเกษตรจากป่า โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักมีชาวบ้านมาร่วมงานนับ 100 คน

และในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มีการมอบสินเชื่อปลูกป่าสร้างรายได้ให้ตัวแทนเกษตรกร จำนวน 3 คน คือ พ่อกำนันเพชร ไชยพงษ์ ผู้ใหญ่คมสัน อภิวัน และนายชัชพงศ์ กุลเทพพรม ถือเป็นปฐมฤกษ์และเป็นสัญลักษณ์ความสำเร็จของสินเชื่อตัวใหม่นี้