เทสโก้ โลตัส รับซื้อผักตรงจากเกษตรกร 4 ภูมิภาค เล็งขยายผลสู่เกษตรแปลงใหญ่ทั่วประเทศ
เกษตรฯ จับมือเทสโก้ โลตัส กระจายสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ รับซื้อผักปลอดภัย ประกันราคา สร้างความมั่นคงทางอาชีพ เล็งขยายผลจับคู่ค้าเกษตรแปลงใหญ่ทั่วประเทศ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น จำกัด (เทสโก้ โลตัส) ที่วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักปลอดภัย ต. อุโมงค์ อ. เมืองลำพูน โดยเทสโก้ โลตัสรับซื้อผลผลิตที่ตกลงกันราคาในราคาเป็นธรรม พร้อมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการวางแผน ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงในขั้นตอนการผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตามนโยบายการตลาดนำการเกษตรเพื่อให้ผลผลิตของกลุ่มเกษตรกรมีตลาดแน่นอนและไม่ถูกกดราคาจากคนกลาง

ผักปลอดภัยจากเกษตรกรไทย

นายเฉลิมชัยกล่าวว่า การลงนาม MOU วันนี้มีวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรจะร่วมกับผู้ประกอบการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเช่น การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว เลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม เป็นต้น ซึ่งจะทำให้สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัยตามมาตรฐานและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ที่ผ่านมาทั้งกรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นพี่เลี้ยงช่วยหาข้อมูลและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่เกษตรกร โดยสมาชิกเกษตรกรทุกรายมีส่วนร่วมตั้งแต่การตกลงราคา การกำหนดชนิดและปริมาณผลผลิตที่ตกลงกับบริษัท ร่วมวางแผนการผลิต และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้ได้แนวทาง วิธีการให้กลุ่มได้พัฒนามากยิ่งขึ้น รวมทั้งการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่ต้องดำเนินการร่วมกับบริษัท นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังมีแนวทางในการขยายการรับซื้อไปยังกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง ขยายการเชื่อมโยงตลาดให้สินค้ากลุ่มอื่น โดยเฉพาะไม้ผล รวมทั้งพัฒนาบทบาทจากกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต เป็นผู้รวบรวม ผู้คัด และบรรจุผลผลิตในบรรจุภัณฑ์ ซึ่งย้ำให้สินค้าเกษตรได้มาตรฐานด้วย

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินงานในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ตั้งแต่ ปี 2559 ถึงปัจจุบัน มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 365,884 ครัวเรือน พื้นที่ 6,020,845.77 ไร่ แปลงใหญ่ 6,534 แปลง สินค้าเกษตรประมาณ 70 รายการ โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการกลุ่มและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด มีการเชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตกับตลาดตามนโยบาย “การตลาดนำการเกษตร” 

ปัจจุบันมีแปลงใหญ่ผักที่ดำเนินการร่วมกับเทสโก้ โลตัส จำนวน 4 แห่ง ซึ่งครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่ 1) กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านโนนเขวา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เริ่มรับซื้อผลผลิตเดือนมีนาคม 2561 สมาชิกเข้าร่วม 170 ราย พื้นที่ 534 ไร่ ชนิดผัก 16 ชนิด ปริมาณผลผลิต 70 ตัน/เดือน มูลค่าการซื้อขายประมาณ 1,200,000 บาท/เดือน 2) กลุ่มแปลงใหญ่ผักบางท่าข้าม หรือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำสวนผสมผสานแบบยั่งยืนบางท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี เริ่มการรับซื้อผลผลิตเดือนสิงหาคม 2561 สมาชิกเข้าร่วม 72 ราย พื้นที่ 628 ไร่ ชนิดผัก 12 ชนิด ปริมาณผลผลิต 97 ตัน/เดือน มูลค่าการซื้อขายประมาณ 1,500,000 บาท/เดือน  3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาคูร่วมใจพัฒนา อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เริ่มการรับซื้อผลผลิตเดือนกันยายน 2561 สมาชิกเข้าร่วม 59 ราย พื้นที่  288 ไร่ ชนิดผัก 17 ชนิด ปริมาณผลผลิต  72 ตัน/เดือน มูลค่าการซื้อขายประมาณ 850,000 บาท/เดือน 4) วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักปลอดภัย อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เริ่มการรับซื้อผลผลิตเดือนตุลาคม 2562 สมาชิกเข้าร่วม 42 ราย พื้นที่ 180 ไร่ ชนิดผัก 29 ชนิด ปริมาณผลผลิต 35 ตัน/เดือน  มูลค่าการซื้อขาย 720,000 บาท/เดือน