นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่ ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นห่วงในฤดูกาลเพาะปลูกที่กำลังจะมาถึง ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะต้องมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม สามารถใช้ แอพพลิเคชั่น FARMBOOK เพื่อปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ได้ตามรอบการผลิต สำหรับเกษตรกรรายใหม่ หรือ แปลงใหม่ในการเพาะปลูก ให้ติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอ โดยสามารถสอบถามได้ทางโทรศัพท์ หรือ ผู้นำชุมชน ก่อน เพื่อลดความเสี่ยง ช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

กรมส่งเสริมการเกษตร ย้ำขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านพืช เป็นไปตามรอบเพาะปลูก ส่วนเยียวยาขอให้ฟังจากรัฐบาลเท่านั้น!

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร จำนวน 7,522,003 ครัวเรือน ข้อมูล ณ วันที่ วันที่ 15 เมษายน 2563  ซึ่งเป็นข้อมูลที่ระบบรายงาน หากเกษตรกรไม่มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร หรือแจ้งเสียชีวิต หรือยกเลิกทำการเกษตร สถานะความเป็นเกษตรกรจะยังคงอยู่ ปัจจุบัน ข้อมูลสะสม และในรอบการผลิต ปี 2562/2563 มีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประมาณ 6.2 ล้านครัวเรือน พื้นที่การเกษตร ประมาณ 130 ล้านไร่ แบ่งเป็น เกษตรกรผู้ปลูกพืชและอื่นๆ 6,196,346 ครัวเรือน พื้นที่ 130 ล้านไร่ และเกษตรกรทำนาเกลือ 569 ครัวเรือน พื้นที่ 27,125.83 ไร่  ทั้งนี้ จาก 6.19 ครัวเรือนที่มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เป็นหัวหน้าครัวเรือน และสมาชิกครัวเรือน รวม 16,332,997 คน

กรมส่งเสริมการเกษตร ย้ำขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านพืช เป็นไปตามรอบเพาะปลูก ส่วนเยียวยาขอให้ฟังจากรัฐบาลเท่านั้น!

สำหรับการแจ้งข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เกษตรกรที่มาขึ้นหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรต้องทำการเกษตรตามหลักเกณฑ์ ของคู่มือการขึ้นทะเบียนเท่านั้น และกรอกข้อมูล ครบ ตามแบบ ทบก.01 ทั้งนี้ หากเกษตรกรแจ้งข้อมูลเท็จ จะมีความผิดตามกฎหมายอาญา ตามมาตรา 137 และ มาตรา 267 อีกด้วย ปัจจุบันมีการใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ในโครงการต่างๆ ของภาครัฐ เช่น โครงการประกันรายได้ และการได้รับเงินช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติ ทั้งนี้การใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจะเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการและตามหน่วยงานที่เสนอโครงการนั้นๆ  

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนทั่วไป ตรวจสอบความเป็นเกษตรกร ผ่านเว็บไซต์ ของกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้น เพื่อป้องกันผู้นำข้อมูลเกษตรกรไปใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น และควรตรวจสอบผ่านหลายหน่วยงาน เช่น กรมประมง กรมปศุสัตว์ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย การยางแห่งประเทศไทย เป็นต้น

นอกจากนี้ ขอย้ำว่า แอปพลิเคชัน Farmbook เป็น แอพพลิเคชัน ที่พัฒนาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกร เกษตรกรรายเดิม-แปลงเดิมที่ต้องการปรับปรุงหรือแจ้งข้อมูลการปลูกพืชและปรับปรุงข้อมูลส่วนของสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรเท่านั้น

อนึ่ง การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้านพืช ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เกิดการระบาดของ COVID-19 ทำให้เกษตรกรเกิดความสับสนเข้าใจว่าการเป็นการลงทะเบียนเพื่อรับการเยียวยาของรัฐบาล เนื่องจากมีสื่อบางสำนักรายงานข่าวทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ทางกรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ออกมาแถลงข่าวและย้ำความจริงดังกล่าวข้างต้น และในโอกาสนีได้มีการถ่ายทอดสอด Live ผ่านช่องทาง Facebook ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ดังที่ “เกษตรว้อยซ์” ได้แชร์มาให้ทุกท่านได้รับชมในข่าวนี้