ผุดใหม่ “โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” หนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 10,000 ชุด ฟรี!
ผุด “โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” หนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 10,000 ชุด ฟรี!

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด เจ้าของเมล็ดพันธุ์คุณภาพตราศรแดง จัดทำโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวโตเร็วอายุสั้นถึงอายุปานกลางให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจทำการเกษตรในการปลูกพืชผักสวนครัวและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมส่งมอบให้เกษตรกรและผู้สนใจภายในเดือน พฤษภาคมนี้

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการช่วยเหลือดูแลและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรและทำให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน และตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับภาคการเกษตรของเกษตรกร จึงได้จัดทำโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวที่มีลักษณะเติบโตเร็วอายุสั้นถึงอายุปานกลางให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจทำการเกษตรในการปลูกพืชผักสวนครัวและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนในภาวะวิกฤตดังกล่าวในการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ในระยะเวลาอันรวดเร็ว มีพืชอาหารบริโภคสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง

โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจทำการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีพืชอาหารเพาะปลูกในช่วงการแพร่ระบาดของโรคฯ สำหรับบริโภค โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวที่จำเป็นภายในครัวเรือนให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจทำการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัว รวมทั้งสิ้นจำนวน 10,000 ชุด ใน 1 ชุดประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ผักบุ้ง โหระพา แตงกวา พริกขี้หนู และมะเขือพวง

เกษตรกรและผู้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางการสื่อสารของกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ 1 ครัวเรือน (ทะเบียนบ้าน)/1สิทธิ์/เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 1 ชุด และสามารถศึกษาเรียนรู้องค์ความรู้และข้อมูลทางด้านการเกษตร เช่น เรื่องการดำรงชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การปลูก การดูแลรักษา การผลิตและขยายพันธุ์พืชผักตามชนิดพืชในโครงการฯ ผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางการสื่อสารของ กรมส่งเสริมการเกษตร นอกจากนี้บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด จะมีการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะวิชาการด้านการเกษตร ให้แก่กำลังคนภาคการเกษตร เกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer และ Smart Farmer องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน โดยสนับสนุนทรัพยากร บุคลากร และงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เพื่อให้สามารถนำไปถ่ายทอดในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เกษตรกรและผู้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทางเว็บไซต์ได้ภายในเดือน พฤษภาคม 2563

ที่มาข่าว : เพจเฟสบุ๊ค ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร (เข้าถึงข่าวนี้ได้ที่ https://secreta.doae.go.th/?p=5101)