วันอาทิตย์, มกราคม 23, 2022
หน้าแรก แท็ก นายสำราญ สาราบรรณ์

แท็ก: นายสำราญ สาราบรรณ์

นายกชาวสวนทุเรียนไทยคนแรก “ฉัตรกมล” เปิดใจมุ่งทำหน้าที่เพื่อความยั่งยืนในอาชีพ

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิราณุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เช้าจรดเย็นเต็มไปด้วยเกษตรกรชาวสวนทุเรียนจากทั่วประเทศ เพราะวันนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งสู่การเป็นสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า...

ดึง YSF ผนึกกำลังแปลงใหญ่และวิสาหกิจชุมชน ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง

ผุดไอเดียสร้างต้นแบบ 6 จุด ดึงพลังคนรุ่นใหม่ YSF เกษตรกรแปลงใหญ่ และวิสาหกิจชุมชน ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ภายใต้โครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ นายสำราญ สาราบรรณ์ นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เนื่องจากเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง เช่นเดียวกับงานส่งเสริมการเกษตรที่มุ่งพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้นและเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ...

เกษตรกรสิงห์บุรีมั่นใจ! “ลดพื้นที่นามาปลูกพืชหลากหลาย…มีรายได้ดีกว่าทำนา 3 เท่า”

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึงโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความมุ่งหวังส่งเสริมให้เกษตรกรลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังโดยหันมาปลูกพืชหลากหลายทดแทน โดยภาครัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายไร่ละ 2,000 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ ในพื้นที่เป้าหมาย 53 จังหวัด รวม 450,000 ไร่ พร้อมกับถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชหลากหลายผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)...