วันอาทิตย์, มกราคม 17, 2021
หน้าแรก แท็ก รวมกลุ่มเลี้ยงกุ้ง

แท็ก: รวมกลุ่มเลี้ยงกุ้ง

3 แนวทาง “เลี้ยงกุ้งก้ามกรามลดต้นทุน” โดย สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ปัจจุบันการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามได้ถูกนำไปเลี้ยงในทุกภาคของประเทศที่มีแหล่งน้ำเพียงพอ เนื่องจากกุ้งก้ามกรามเป็นสัตว์น้ำที่มีราคาสูงเมื่อเทียบกับสัตว์น้ำจืดทั่วไป แต่การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามให้ประสบ ความสำเร็จได้นั้นต้องมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น ลูกพันธุ์ต้องแข็งแรงและปลอดโรค  อาหารมีคุณภาพดี สภาพพื้นที่เลี้ยงต้องเหมาะสม ที่สำคัญเกษตรกรจะต้องมีการจัดการฟาร์มที่เหมาะสมและดูแลเอาใจใส่ตลอดทุกขั้นตอนในการเลี้ยง โดยสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ได้ศึกษาวิจัยเศรษฐกิจการผลิตการตลาดและโลจิสติกส์ กุ้งก้ามกราม พบว่าผลผลิตกุ้งจากการเพาะเลี้ยงลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 8.33 ส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น ขนาดละประมาณ 20-30 บาท /กก. ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจากราคาน้ำมันและอาหารกุ้งที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพไม่ดีอัตราการรอดตายต่ำ ทำให้เกษตรกรบางส่วน ชะลอการเลี้ยง การศึกษาด้านต้นทุน...